Why Subscribe? Tại Sao Đăng Ký?

Subscribe to get full access to HPH Newsletters and HPH website for more details of what we do to support VDLI, our students, teachers and our family community.

Đăng ký để có quyền truy cập đầy đủ vào Bản thông tin của HPH và trang web để biết thêm chi tiết về những gì chúng tôi làm để hỗ trợ cho VDLI, học sinh, giáo viên và cộng đồng gia đình của chúng ta.People

Hội Phụ Huynh
An independent volunteer-run 501(c)(3) non-profit organization to support Vietnamese Dual Language Immersion Program of Portland Public Schools.